Асосий -> Марказ ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Ахборот-коммуникация технологиялари ва бухгалтерия ҳисоби кафедраси

Ахборот-коммуникация технологиялари ва бухгалтерия ҳисоби кафедраси

 “АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ” КАФЕДРАСИ  

 Н И З О М И

 

Мазкур Низом Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Марказининг “Ахборот-коммуникация технологиялари ва бухгалтерия ҳисоби” кафедрасининг фаолиятини ташкил этиш тартибини, асосий вазифаларини ва функцияларини белгилайди.  

  1. I. Умумий қоидалар

1. “Ахборот-коммуникация технологиялари ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси (кейинги ўринларда “кафедра” деб юритилади) ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги  “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 3165-сонли қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 2 сентябрдаги 690-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси тўғрисидаги Низом”, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 19 февралдаги               30 - сонли буйруғи билан тасдиқланган Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази (кейинги ўринларда - Марказ) Низоми асосида ташкил этади.

Кафедрада бир ёки бир неча турдош фанлар, Марказда ташкил этилган соҳага оид давлат буюртмаси бўйича ўқув курслари, тижорат курслари, услубий, илмий - услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий, малака ошириш ва қайта тайёрлаш ҳамда маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар амалга оширилади.

2. Кафедра таркибига педагог ходимлар тоифасига кирувчи кафедра мудири, доцент, катта ўқитувчи ходимлар киради.

3. Кафедра ўқув-тарбиявий ва илмий жараённи таъминловчи ўқув аудитория кабинетларига, компьютер синфларига, марказларга ва бошқа бўлинмаларга эга бўлиши мумкин.

4. Ушбу низомга мувофиқ кафедра кадрлар буюртмачилари бўлган корхона ёки ташкилотлар ҳудудида, белгиланган тартибда, филиаллар ташкил этиши ва уларнинг моддий-техник базасидан фойдаланиши мумкин.

II. Кафедрани ташкил этиш ва бошқариш

5. Кафедрада беш яримта штат бирлиги мавжуд бўлиб, уларнинг камида иккитаси фан номзоди илмий даражасига ёки доцент илмий унвонига эга бўлганда ташкил этилади.

6. Бундан истисно ҳолатлар бўйича кафедраларни ташкил этиш, бўйсунишига кўра, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси билан келишган ҳолда Марказ томонидан амалга оширилади.

7. Кафедра бевосита Марказ директорининг Ўқув - услубий ишлар ва инновациялар бўйича биринчи ўринбосарига бўйсунади.

8. Кафедранинг тузилиши ва штатлар рўйхати Марказ директорининг буйруғига мувофиқ тасдиқланади.

9. Кафедрани амалдаги қонунчилик ва тартибларга мувофиқ фан доктори, фан номзоди илмий даражасига, шунингдек профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлган кафедра мудири бошқаради ва унга кафедра фаолияти учун шахсий масъулият юклатилади.

III. Кафедра мудирининг вазифалари

10. Кафедра мудирининг шахсий иш режаси Марказ директори ёки Ўқув - услубий ишлар ва инновациялар бўйича директорнинг биринчи ўринбосари томонидан тасдиқланади.

11. Кафедра мудири:

- марказ миқёсида кафедра фаолиятига тааллуқли масалалар муҳокамаси ва ҳал этилишида иштирок этади;

- кафедра иш режасини жорий ўқув йил учун тузиб чиқади, ўқитувчи ва ходимларнинг шахсий иш режалари ҳамда кафедра фаолияти доирасидаги бошқа ҳужжатларни тасдиқлайди;

- кафедра профессор - ўқитувчиларига йиллик ўқув юкламаларни тақсимлайди ҳамда уларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилади;

- кафедрага профессор - ўқитувчилар ва ходимларни ишга қабул қилиш, ишдан бўшатиш ва ходимларни янги вазифаларга тайинлаш, уларни маънавий ва моддий рағбатлантириш, шунингдек, интизомий чора кўриш тўғрисида Марказ раҳбариятига белгиланган тартибда таклифлар киритади;

- марказнинг тегишли хизмат бўлинмаларидан ўқув-тарбиявий ва илмий-тадқиқот жараёнини талаб даражасида ўтказиш учун зарур бўлган шароитларни таъминлашни талаб этади;

- белгиланган тартиб ва муддатларда ўқув йилидаги фаолияти бўйича кафедра ҳисоботини тайёрлайди, марказ Илмий кенгаши мажлисларида ҳисобот беради.

IV. Кафедра фаолиятини ташкил этиш

12. Кафедра фаолияти ўқув, илмий - услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий ва маънавий - маърифий ишларни қамраб олган истиқболли ва жорий (йиллик) режаларга мувофиқ амалга оширилади.

Ушбу режалар ва кафедра фаолиятига тегишли бошқа вазифаларнинг бажарилиши кафедра мудири раислигида ўтказиладиган мажлисларда муҳокама этилади. Кафедра мажлисларига, заруратга қараб, Давлат статистика қўмитаси ходимлари, бошқа кафедралар, таълим муассасаларидан ҳамда соҳага оид корхоналардан ходимлар таклиф этилиши мумкин.

13. Кафедранинг асосий фаолият йўналишлари бўйича вазифалари қуйидагилардан иборат:

- давлат статистика органлари ходимларининг касбий малакасини ошириш ҳамда қайта тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқишда ва уларни амалга оширишда иштирок этиш;

- кафедрада ўқитиладиган фанлар ва тижорат курслари бўйича ўқув режалари ва дастурларини ривожланган хорижий мамлакатларнинг таълим дастурлари билан қиёсий таҳлилини мунтазам равишда олиб бориш ва такомиллаштириш;

- кафедрада ўқитиладиган фанлар ва тижорат курслари бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиққа тақдим этиш, шунингдек турдош кафедралар томонидан тайёрланган ўқув дастурларига тақриз ва хулосалар тайёрлаш;

- ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида тадқиқотлар олиб бориш ҳамда компьютер ва интернет технологияларини жорий этиш ҳамда масофавий таълим соҳасини такомиллаштиришга оид лойиҳаларда иштирок этиш;

- ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш бўйича марказлашган ва худудий семинарларни ўтказишда иштирок этиш;

- бухгалтерия ҳисоби, молиявий - иқтисодий таҳлил соҳасида тадқиқотлар олиб бориш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳасини такомиллаштиришга оид лойиҳаларда иштирок этиш;

- бухгалтерия ҳисоби, солиққа тортиш, молиявий ва статистик ҳисоботларни тайёрлаш соҳасидаги ўзгаришлар бўйича марказлашган ва худудий семинарларни ўтказишда иштирок этиш;

- бухгалтерлар ва аудиторларни халқаро сертификатлаш дастурларида фаол иштирок этиш;

- амалдаги давлат таълим стандартига (давлат талабларига) мос дарслик, ўқув, услубий ва кўргазмали қўлланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, ўқув қўлланма ва ўқув - услубий адабиётлар, шу жумладан хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилган адабиётларга хулосалар бериш;

- ўқув режаларидаги фанлар бўйича белгиланган машғулот турларини юксак назарий, илмий - услубий ва касбий даражада, инновацион усулларни қўллаган ҳолда ўтказиш, таълим сифатини таъминлаш;

- тингловчиларнинг битирув ишлари, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

- тингловчилар билимининг рейтинг назоратини жорий этиш, уларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш бўйича тадбирлар ўтказиш;

- тингловчилар илмий - ижодий фаолиятини тизимли асосда ташкил этиш, ўқув машғулотларини индивидуал ва жамоа бўлиб бажаришга ўргатиш, уларнинг ўқув фаолиятини рўёбга чиқариш учун зарур ташкилий, услубий ва моддий - техникавий шарт - шароитлар яратиш;

- тасдиқланган режага мувофиқ илмий-тадқикот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама этиш, нашр этишга тавсия бериш ва уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

- кафедра ўқитувчиларининг шахсий иш режаларидаги ўқув, илмий- услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий ва маънавий - маърифий  ишларини кўриб чиқиш, тажрибали ва янги инновацион усулларни қўллаётган ўқитувчилар фаолиятини ўрганиш, умумлаштириш ва илғор тажрибаларини оммалаштиришга қаратилган ишларни ташкил этиш;

- замонавий педагогик ва инновацион усулларни ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган ёш ўқитувчиларга педагогик малака ва кўникмаларни эгаллашда ёрдам бериш, ахборот базасини яратиш, ўқув машғулотларида замонавий ўқув-техника воситаларидан, якка тартибда ўқитиш ва мустақил таълим олиш услубларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш, ўқитишни замонавий компьютер техникалари билан жиҳозланган махсус ўқув аудиторияларида ташкил қилиш, масофали ўқитиш элементларини ривожлантириш;

- илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш, кафедра мутахассислигига мос ёки турдош ихтисосликлар бўйича докторлик диссертацияларини илмий семинарларда муҳокама қилишда, таълим ҳужжатларининг меъёр талабларига жавоб беришини белгилаш бўйича эксперт гуруҳлари таркибида иштирок этиш;

- бюджетдан ташқари маблағларни жалб этиш, шунингдек, илмий- техникавий ёрдам кўрсатиш мақсадида ишлаб чиқариш корхоналари, бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳасига оид профессионал жамоат бирлашмалари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар билан алоқа ўрнатиш;

- хорижий таълим муассасалари билан таълим соҳасидаги инновацион ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш асосида уларнинг илғор иш тажрибаларини ўрганиб, мақбул усул ва услубиётлардан ўқув жараёнларида таъсирчан ва самарали фойдаланиш;

- кафедрада ўқитиладиган фанлар ва тижорат курсларида амалий машғулотларни тўлиқ ва сифатли ўтказилишини таъминлаш ҳамда кафедра лабораторияларини замонавий ускуна, қурилма ва жиҳозлар билан жиҳозланиши бўйича марказ раҳбариятига таклифлар киритиш;

- замонавий педагогик ва инновацион технологиялар асосида очиқ маърузалар ўтиш, тарқатма материалларни тайёрлаш, машғулотларни амалиёт билан боғлаб олиб бориш ҳар бир профессор-ўқитувчининг кундалик иш фаолиятига айланишини таъминлаш;

- бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит ихтисослиги бўйича тасдиқланган режага мувофиқ илмий-тадқикот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий - тадқиқот ишларини муҳокама этиш, нашр этишга тавсия бериш ва уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

- ўзаро дарсларга кириб, кафедра профессор - ўқитувчиларининг дарс ўтиш сифатини мунтазам муҳокама қилиб бориш;

- марказ ахборот - ресурс марказини кафедра фанлари ва тижорат курсларига оид янги ўқув, илмий - техникавий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тўлдириб бориш ва янгиланишини доимий назорат қилиш.

14. Кафедрада қуйидаги ҳужжатлар бўлиши керак:

- кафедра низоми;

- кафедрада ўқитилади

ган фанлар ва тижорат курслари бўйича ўқув-тематик режалар ва ишчи дастурлар;

- амалдаги тартиб қоидаларга мувофиқ ўқув, илмий - услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий ва маънавий - маърифий ишларни қамраб олган иш режалари;

- кафедра фанлари ва тижорат курслари бўйича амалдаги меъёрий, ўқув-услубий ва бошқа ҳужжатлар;

- анкета маълумотларига эга бўлган кафедра таркибининг рўйхати, мажлислар баённомалари;

- кафедра фаолияти билан боғлиқ барча меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами.

 

Ахборот-коммуникация технологиялари ва бухгалтерия  ҳисоби кафедраси таркиби:


1. Кафедра мудири - и.ф.д., академик Гулямов С.
2. Профессор - ф-м.ф.д. Шермухамедов А.
3. Доцент - и.ф.н. Ахмедова С.
4. Катта ўқитувчи - Ахмедова М.
5. Катта ўқитувчи - Кодиркулов О.

  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: