Асосий -> Марказ ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Макроиқтисодий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими

Макроиқтисодий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими

 

МАКРОИҚТИСОДИЙ МУАММОЛАР БЎЙИЧА СТАТИСТИКА ТАДҚИҚОТЛАРИ БЎЛИМИНИНГ

НИЗОМИ

 

  1. I.  Умумий қоидалар

1. Макроиқтисодий муаммолар бўйича статистика  тадқиқотлари бўлими  (бундан кейинги ўринларда “бўлим” деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари Марказининг (бундан кейинги ўринларда “Марказ” деб юритилади)  таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

  1. 2. Бўлим Марказнинг илмий кенгаши қарори асосида директорнинг буйруғи билан ташкил этилади ва тугатилади.

3.Бўлимнинг тузилиши ва унинг штатлар рўйхати директор томонидан тасдиқланади.

4.Бўлим бевосита директорнинг илмий ишлар ва халқаро алоқалар бўйича  ўринбосарига  ва  билвосита директорга бўйсунади.

5. Бўлим ўзининг йиллик иш режаларини директорнинг илмий ишлар ва халқаро алоқалар бўйича директор  ўринбосари    билан  келишилган ҳолда, амалга оширади.

6. Бўлим таркибига бўлим бошлиғи, бош ва етакчи мутахассис киради.

7. Бўлимда  ҳужжатлар билан ишлаш    бўлим  Номенклатураси асосида олиб боради. 

 II. Бўлимнинг асосий вазифалари ва функциялари

8. Бўлимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- макроиқтисодий  муаммолар бўйича  статистика тадқиқотлари олиб бориш, шунингдек бу йўналишдаги маҳаллий ва халқаро илмий-тадқиқот лойиҳаларида қатнашиш;

- статистика услубиётини халқаро талаб ва стандартларга мос ҳолда такомиллаштириш бўйича зарур тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқиш;

- халқаро ташкилотлар ва чет эл фондларини жалб этган ҳолда, статистика ва иқтисодиёт соҳасида семинар ва  конференция ташкил этиш;

- макроиқтисодий соҳа бўйича  бошқа ўқув ва тадқиқот марказлари билан алоқаларни йўлга қўйиш ва биргаликда тадқиқотларни олиб бориш;

Марказдаги ўқув машғулотларида тегишли тартибда қатнашиш.

9. Бўлим юқоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги функцияларни бажаради:

- иқтисодиёт соҳасида тадқиқотлар олиб бориш ҳамда  танланма   кузатув ўтказиш дастурини ишлаб чиқади;

- илмий-тадқиқот ишлари режа ва дастурларини, шунингдек услубий тавсияларни ва ҳужжатларни чоп эттиради;  

- статистика соҳасидаги халқаро ҳамкорликни амалга оширади, илғор чет эл тажрибасини ўрганади, умумлаштиради ва уни жорий этиш бўйича таклифлар тайёрлайди;

- ўзига юклатилган вазифаларни бажариш учун Давлат статистика қўмитасининг тегишли бошқармаларидан  зарур материалларни олади;

- зарур ҳолларда олиб борилаётган  илмий-тадқиқот ишларида қатнашиш учун илмий-тадқиқот марказлари ҳамда олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчиларини ўрнатилган тартибда жалб этади;

- давлат статистика кузатувлари ва расмий статистик ахборотлар  бўйича зарур ҳолларда ахборот–тушунтириш ишларини олиб боради;

- макроиқтисодий кўрсаткичларни шаклланишида услубий кўмак беради, кўрсаткичларни такомиллиштириш борасида таклиф ва тавсиялар киритади;

- давлат статистикасининг тамойилларига ва халқаро стандартларга мос келувчи статистик методологиянинг ягоналигига риоя қилинишига кўмаклашади;

- статистик тадқиқотлар доирасида илмий-услубий ва ташкилий-техникавий ишларни бажаради;

- илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш  режаларини, бўлим ваколатига кирувчи меъёрий ва услубий масалалар бўйича тавсиялар ва таклифлар  ишлаб чиқади ва уларни тасдиқлаш учун тақдим этади;

- олий ўқув юртлари, корхоналар, бошка хўжалик субъектлари билан тегишли илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш бўйича шартномалар тузади;

- маслаҳат ва тижорат фаолиятини олиб боради, зарур ҳолларда услубий масалалар, шунингдек хўжалик-шартномаларига оид ишлар бўйича Илмий кенгашда иштирок этади;

- бажарилган  тадқиқот ишини  Марказ Илмий Кенгаши муҳокамасига тақдим этади;

- қонунчилик доирасидаги бошка функцияларни амалга оширади.

 III. Бўлимнингҳуқуқ ва мажбуриятлари

10. Бўлим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- халқаро статистик стандартларни давлат статистика органлари амалиётида тадбиқ этиш бўйича  илмий асосланган тавсиялар  ишлаб чиқиш;

- халқаро конференция, семинар, симпозиум ва йиғилишларда, хорижий марказларда ва институтларда стажировка ва таҳсил олиш бўйича қатнашиш;

-  халқаро ташкилотлар, фондлар ва институтлар лойиҳалари ва техник ёрдам дастурларида қатнашиш;

- марказ раҳбариятининг рухсати билан ўриндошлик асосида ёки соатбай ҳақ тўлаш асносида ўтказилаётган дарсларни олиб боришда қатнашиш;

- олиб борилаётган  илмий-тадқиқот ишларида катнашиш учун бошқа илмий тадқиқот марказлари ҳамда  олий ўқув юртлари олимлари ва мутахассисларини ўрнатилган тартибда жалб этиш;

- бўлимга тегишли масалалар муҳокамаси юзасидан Илмий кенгаш йиғилишларида  иштирок этиш;

- Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва ушбу Низомга зид бўлмаган бошқа ишларни амалга ошириш.

11. Бўлимнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

-Марказ Низоми ҳамда мазкур Низом ва бошқа меъёрий-хуқуқий  ҳужжатларда белгиланган вазифаларни  зарур даражада ва самарали бажариш;

- давлат статистикасининг асосий тамойилларига риоя этиш;

-бўлимнинг тасдиқланган йиллик иш режаси асосида илмий-тадқиқот ишларини юқори савияда ўтказиш;

-илмий мақола, рисола, ўқув қўлланмалари, монографияларни тайёрлашда уларнинг муҳокамасида иштирок этиш, уларга тақриз бериш;

-марказда ташкил этиладиган маънавий-маърифий тадбирларда фаол иштирок этиш.

IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

 12. Бўлим фаолияти илмий-тадқиқот ишларни қамраб олган истиқболли ва жорий (йиллик) режаларга мувофиқ амалга оширилади.

- режалар ва бўлим фаолиятига тегишли бошқа вазифаларнинг бажарилиши бўлим бошлиғи раислигида ўтказиладиган мажлисларда муҳокама этилади. Бўлим мажлисларига Қўмита ходимлари, келишув асосида  Марказ кафедралари ва бошқа бўлимларининг ходимлари, шунингдек  бошқа таълим муассасаларидан ҳамда соҳага оид бошқа  корхона ва ташкилотлардан ходимлар таклиф этилиши мумкин.

- бўлим Қўмита томонидан тасдиқланган режага мувофиқ илмий-тадқикот ишларини олиб боради, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама қилади.

-замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ва дастурий таъминотларни иш жараёнида қўлланилишини таъминлайди, илмий-тадқиқот билан шуғулланувчи ёш ходимларнинг малака ва кўникмаларни эгаллашларида ёрдам беради, ҳамда ахборот базасини яратади.

-бюджетдан ташқари маблағларни жалб этиш ва  илмий- техникавий ёрдам кўрсатиш мақсадида ишлаб чиқариш корхоналари билан  иқтисодиёт ва ижтимоий соҳалардаги долзарб масалалар бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш юзасидан  алоқа ўрнатади.

-хорижий илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари билан иқтисодиёт, ижтимоий соҳа ва статистика соҳасидаги  ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш асосида уларнинг фаолиятидаги  илғор тажрибаларини ўрганади, шунингдек ушбу тажрибалардан бўлимнинг фаолиятида самарали фойдаланади.  

13.Бўлимда қуйидаги ҳужжатлар мавжуд бўлиши керак:

-бўлим фаолияти билан боғлиқ бўлган барча меъёрий –хуқуқий ҳужжатлар тўплами;

-бўлимда амалга ошириладиган илмий-тадқиқот, ва маънавий-маърифий ишлар режалари ҳамда ходимларнинг мустақил иш режалари;

-анкета маълумотларига эга бўлган бўлим таркибининг рўйхати ва ўтказилган  мажлислар баённомалари.

 V. Бўлимнинг жавобгарлиги

Бўлим ходимлари Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган муҳим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек Ўзбекистон Республикаси “Давлат статистикаси тўғрисида”ги Қонуни, Марказ Низоми  ҳамда ушбу Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, ўзига берилган ваколатлар, ҳуқуқлардан қонун ҳужжатларига мувофиқ фойдаланилиши учун жавоб берадилар.

 
 
 Макроиқтисодий муаммолар бўйича статистика  тадқиқотлари бўлими  таркиби:
 
1. Бўлим бошлиғи - Умарова Г. С.
2. Бош мутахассис – Нишанбаев Х. З.
3. Етакчи мутахассис - Вакант


  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: